BAYRAKLI:

Bayraklı 5747 Sayılı " Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" a göre 6 Mart 2008 tarihinde İzmir'in ilçesi olmuş, ilgili kanun 22.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Batısında Karşıyaka, doğusunda Bornova ve güneyinde Konak ilçeleri ile çevrili olan Bayraklı, İzmir'in yeni kent merkezidir. Nüfusu 2016 ADNKS verilerine göre 314.008 olup bu nüfus ile İzmir'in 6. büyük ilçesidir. Nüfusunun %49.82'si erkek, %50.18'i ise kadındır.

Bayraklı tarihi 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk yerleşiminin Truva uygarlığı üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Bölgedeki Truva uygarlığı ile beliren Hitit etkisi de çok önemli bir tarihsel alanı işgal etmektedir. Bugün Tepekule olarak bilinen ören yerinin eski İzmir'in kuruluş yeri olduğu kabul görmektedir. Lidyalılar ve İyonyalılar da bölgeye kültürel ve tarihsel kimlik kazandıran diğer uygarlıklar olmuşlardır. Çok odalı mekanlar ile arkaik dönemin en uzun caddesine Bayraklı kazılarında rastlanmıştır. İzmir'in kent anlamında ilk kurulduğu yer olarak Antik Smyrna gösterilmektedir. Dünyaca meşhur Homeros'un İlyada Destanı, M.Ö. 700'Iü yıllarda eski İzmir'in merkezi olan Bayraklı'da yazılmıştır.

Bir efsaneye göre Amazonların kraliçesinin adı Smyrna olduğundan kentleşmenin başladığı bölgeye de Smyrna veya Smurna adı verilmiştir.

TEMEL SORUNLAR 1- KENT KİMLİĞİ:

Kent kimliği, o kenti diğerlerinden farklı kılan, o kente anlam ve değer katan unsurların oluşturduğu bir bütündür. Kent kimliği kavramı o kentte ikamet edenlerin yaşadıkları yere yükledikleri anlamlandırma ve değerler kümesi olarak da nitelendirilebilir. Kent kimliğini en çok etkileyen faktörlerin başında o kentin fiziksel, sosyo-ekonomik, kültürel ve tarihsel özellikleri gelmektedir.

Kent kimliği ÖZGÜNLÜK demektir. O kentin coğrafyasını paylaşan insanların kendi yörüngelerini yaratmaları, uydular oluşturmaları, başka yıldızlara güneş ve ufuk olmalarıdır.

Kentleşme, kentsel dönüşüm, turizm, ekonomik faaliyet unsurları gündeme geldikçe kent kimliği çok daha fazla önem kazanmaktadır. Kentlerin kimliklerini oturtamaması ekonomik, sosyal, psikolojik, pek çok sorunu ortaya çıkarmaktadır.

Bayraklı'nın coğrafi konumu dolayısıyla ulaşım ağlarına yakın olması ve kent merkezine yakınlığı en önemli avantajlarından birisidir. İlçe, kalkınma sağlayacak bir nüfus potansiyeline sahiptir. Antik Smyrna Kenti'nin bulunması, geniş kıyı bandı ve denize yakınlık Bayraklı'nın çekim gücünü arttıran niteliklerdendir.

Bayraklı'nın sorunlarını doğru tespit edip doğru çözüm önerilerini ortaya koyabilmek için gerekli olan kent kimliği ve ona bağlı kentlilik bilinci en kısa sürede oluşturulmalıdır.

Özgünlük ve tanınır bir Bayraklı çehresi için, kent dokusuna zarar vermeden gerçekleşen bir büyüme modeli için, toplumsal duyarlılığı arttırarak kent potansiyelini doğru ve etkili biçimde kullanmak için, rasyonel fikirlerle kaynakları doğru mekanizmalara kanalize edebilmek için kent kimliğini oluşturmak birinci önceliğimizdir.

Kentlerin kimliklerini koruyabilmesi ve kimliklerine uygun gelişebilmesi, gelişimin ekolojik, sosyal, kültürel boyutlarının ihmal edilmemesine bağlıdır. Bayraklı gibi gelişme yolundaki kentlerin büyümesi de kent kimliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Bayraklı'da yaşayanlar gece barınma ihtiyacı dışında iş, sosyal yaşam, eğlence, kültür ve sanat gibi diğer alanlardaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak için zamanlarını Bayraklı ilçe sınırları dışında geçirmektedirler. Bunun temel sebebi de kent kimliğinin oluşturulamamış olmasıdır. Yeni kent merkezi olmaya hazırlanan Bayraklı'nın eksikliklerini pozitife çevirecek bir eylem planına ihtiyacı vardır. Bu eylem planının birinci basamağında da kent kimliğini geliştirici faaliyetler yer alacaktır. İlçeye kültür, ticaret ve turizm yatırımları öncelikli plan olarak düşünülmelidir. Bayraklı, oluşturulacak kent kimliğiyle Konak, Bornova ve Karşıyaka ile birlikte İzmir'in ve Türkiye'nin cazibe merkezi olacaktır. Geliştireceğimiz projeyle Türkiye'nin Dünya'daki marka kenti olacaktır. Bayraklı neden Tokyo, Roma, Paris, Viyana olmasın? Hedef ilerlemek ve gelişmekse; rasyonel projelerle bu şehirleri yakalamak ve geçmek mümkündür.

Dünya Çocuk & Gençlik Kenti Bayraklı projesi ile Bayraklı'nın temel sorunlarını tamamı çözüme kavuşmuş olacaktır.

2- İŞSİZLİK VE YOKSULLUK:

İşsizliğin oluşmasında ve artmasında öncelikle ekonomik krizler, tarımda istihdam azalması, göç, nüfus artışı, özelleştirmeler, yabancı kaçak işçiler, İş yaratma maliyeti; teknolojinin, işgücünün yerini alması gibi etkenler belirleyicidir. Sosyal politikaların rasyonel olmayışı, projesizlik ve toplumsal duyarsızlık ise sorunun kronikleşmesine neden olmaktadır.

Dünyanın tüm coğrafyalarında görülen yoksulluk; temel insani ihtiyaçlardan mahrum kalma durumunu ifade eder. Yoksulluğu etkileyen nedenler; "işgücü piyasalarından kaynaklanan nedenler", "ekonomik nedenler", "sosyal ve demografik nedenler", "coğrafi nedenler" ve "siyasal nedenler"dir

Kırsal kesimlerde, nüfusun hızla artmasıyla geçim kaynaklarının yetersiz kalması, tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi ve tarımsal verimin azalması, tarımda makineleşmeyle işsizliğin artması, erozyonla tarım topraklarının daralması veya veriminin azalması, kırsal kesimlerde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin yetersiz olması, şehirde iş olanaklarının daha fazla olması, kuraklık, deprem, sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetler, terör gibi birçok neden ülkemizdeki iç göçün sebeplerindendir. Bayraklı ilçemiz de ülkemizde yaşanan bu iç göç dalgasından en fazla etkilenen metropol ilçelerimizden bir tanesidir. Göç ile birlikte Bayraklı'da nüfus artışı, plansız kentleşme ve gecekondu sorunu artmış, hizmet standartlarından uzaklaşılmış okullar yetersiz kalmış ve kapasitelerinin üzerinde öğrenci alır hale gelmişlerdir. Çevrede faaliyet gösteren sanayi kuruluşları da bir nedenle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmışlardır. Bunun sonucu olarak çalışacak elemana duyulan ihtiyaç azalmış ve işsizlik kentin temel sorunu olmuştur.

Geçim zorluğu çeken bu vatandaşlarımızın ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta çektikleri sıkıntılar, sosyal açıdan toplumda istedikleri konumda olamayışları göç ettikten sonra da pek değişiklik gösterememiştir. Yeterli maddi gelirden yoksun olan bu vatandaşlarımız sosyal olarak da dışlanmışlık refleksiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Böylece yoksulluk maddi boyutuyla beraber psikolojik ve toplumsal bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu da kentin ve kentlinin refah düzeyini alt seviyelerde tutmaktadır. Bayraklı'nın anakent sınırları içinde yer alması da bazı sektörlerin gelişmesini engellemiştir

Tüm ülkede olduğu gibi işsizlik ve yoksulluk Bayraklı ilçesi için de en önemli sorunlardandır. Ülkemizde genel işsizlik oranı içerisinde dikkat çeken en önemli göstergelerden birisi de,15-29 yaş arası genç işsizlerin oranıdır. Bayraklı, 31,1 medyan yaş ile İzmir'in 32,S'lik medyan yaşından daha genç bir nüfusa sahiptir. 15-29 yaş arası nüfus, yaklaşık 73 bin kişi gibi oldukça yüksek bir sayıdadır. Öte yandan Bayraklı'da hane halkı geliri temel alındığında 23 mahallede, nüfusun yaklaşık %44'ü DİSK ve TÜRKİŞ'in belirlediği açlık sınırının altında, nüfusun yaklaşık %85'i de yoksulluk sınırının altında gelire sahiptir.

İstihdam ve işsizlik konusu bireyler ve toplumlar açısından çok önemlidir. Bireylerin kendi kendine yetebilmesi ne kadar önemliyse ülkenin kalkınması ve ilerleyebilmesi için de sağlıklı istihdam yapısı o kadar önemlidir. Bu sağlıklı yapı önce Bayraklı'da kurulacak daha sonra ülke genelinde örnek bir projeye dönüştürülecektir.

3- EĞİTİM:

Bayraklı İzmir'in metropol ilçesi olmasına rağmen yaklaşık her iki kişiden biri en fazla ortaokul mezunudur. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalamaların çok üstünde, okullaşma oranı ise ortalamaların çok altındadır. Özelikle acil çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi ise ortaöğretimdeki okullaşma oranında ortaya çıkmaktadır. Eğitim oranının düşük olduğu Bayraklı ilçesinde işsizlik sorununa çözüm olacak mesleki eğitim veren kurum sayısı da yetersizdir. Türkiye'de olduğu gibi Bayraklı'da da mesleki eğitimin yetersizliği az sayıda olan Halk Eğitim Merkezi (yaygın eğitim) kurslarıyla çözümlenmeye çalışılmakta; ancak bu eğitimler hobi kursları düzeyinde kalarak ekonomik bir değer yaratacak şekilde doğru planlanamamaktadır.

Göç hareketinin devam ettiği Bayraklı'da okullaşma oranının talebi karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Bayraklı'da eğitime duyulan talep arttığı için sınıf mevcutları artmış, eğitim kalitesi de düşme eğilimi göstermiştir. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarını okula gönderme konusunda bazı sıkıntılı süreçleri yaşadığı da açıkça gözlenmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği söz konusu olduğunda Bayraklı'nın ekonomik yapısı gelir bakımından yüksek değildir. Bu yüzden vatandaşların çocukları okul haricinde ek eğitim süreçlerinden yararlanamamaktadır. Eğitimde eşit olanakların sağlanması noktasında da doğru projelerin üretilmesi Bayraklı'nın gelişimine çok büyük katkı sunacaktır.

Okullardaki rehberlik hizmetlerinin arttırılmasına yönelik uygulanacak faaliyetlerle genç yaşta suça eğilim gibi olumsuz birey davranışları ortadan kaldırılabilecektir. Teknik eğitime önem verilmesi, kız çocuklarının ve kimsesiz çocukların okutulması Bayraklı'nın eğitimdeki önceliklerinden olmalıdır.

Bayraklı sakinleri eğitime erişim konusunda da çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Eğitim hakkı ve sosyal devlet anlayışının bir kenara itilmesiyle bireyin kendi potansiyelinin farkına varması engellenmiştir. Ancak eğitim, çok önemli bir haktır. Bayraklı'da eğitime olan talep oldukça yüksektir. Bu talep doğrultusunda gerekli olanaklar sağlandığında Bayraklı Ege'nin batıya dönük yüzü olacaktır.

4- SAĞLIK:

Yaşama hakkının birinci önceliği olan sağlık, bireyin koruması gereken en önemli niteliktir. Bireyin sağlığını koruyabilmesi de tek başına yapabileceği bir yapı değildir. Sağlık hizmetlerinin bireye sunuluşu bu anlamda çok büyük önem kazanmaktadır.

Bayraklı Türkiye'deki birçok ilden daha fazla nüfusa sahip olmasına rağmen tam teşekküllü hastane ve sağlık personeli sıkıntısı çekmektedir. İlçe sınırları içerisinde bir devlet hastanesinin olmayışı büyük bir eksikliktir. Aile sağlık merkezleri, aile hekimliği birimi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve çeşitli muayenehanelerle ilçenin sağlık ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır.

Bayraklı'nın hızla büyümesi, kalabalıklaşması hizmet ihtiyacını arttırmış ve çeşitlendirmiştir.

Kentin yoksul kesimleri için bu artış dezavantaja dönüşmüştür. Herkese eşit ve ücretsiz sağlık olanaklarının sağlanması gerekmektedir.

Çevre sağlığı da Bayraklı'da dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisidir. Atıkların sağlığı tehdit etmeden ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Bu husus toplum sağlığı için oldukça önemlidir.

Bayraklı'daki bireylerin bir kısmı da sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaklarını bilmemektedirler. Bundan dolayı sağlık hizmetlerinden nasıl ve ne şekilde yararlanacakları halka doğru şekilde aktarılmalıdır. Anne ve babanın mesleği de çocukların zihinsel, fizyolojik ve psikolojik gelişimleri açısından önem taşımaktadır. Güvencesi görece düşük meslek gruplarında çalışan Bayraklı sakinlerine sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması gerekmektedir. Engelli vatandaşlar için özel tedbirlerin alınması oldukça önemlidir.

5-   KENTSEL DÖNÜŞÜM, ÇEVRE VE ALT YAPI SORUNLAR!:

Bayraklı yoğun göç alan bir ilçe olması sebebiyle plansız kentleşmenin tüm sorunlarını yaşamaktadır. Bu sorunların içinde yol, asfalt, kaldırım yapım onarımı, altyapı, kanalizasyon sorunları ilk sıralarda yer almaktadır.

Bayraklı, İzmir'in sağlıksız konut yapısına sahip ilçelerinden birisidir. Yapı kalitesi, ulaşım, sosyal ve kültürel alanlar yönünden yapılaşma kentsel standartlara uymamaktadır. Bayraklı'nın yeni yaşam merkezi olması sürecinde lüx olarak nitelendirileren yapıların kalite ve çevre düzenlemeleri ilçenin tümüne yayılmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anlamda Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlatmıştır.

Bayraklı yeni kurulan bir ilçe olması sebebiyle alt yapı sıkıntısı çekmektedir. İlçenin mahalleleri arasında bütünlük sağlayabilecek fiziki bir alt yapı bulunmamaktadır. İlçe plansız bir inşa süreci yaşamış olduğu için ilçenin öz varlığının korunmasına yönelik faaliyetler yeteri kadar geliştirilememiştir. Demir yolu ve çeşitli kavşak noktaları sebebiyle SMYRNA'nın denizle bağlantısı koparılmıştır. Bu da kentin özgün kimliğini bir parça da olsa etkilemiştir.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bayraklı da plansız kentleşmenin tüm sorunlarını yaşamaktadır.

Geçmişi M.Ö. 3000 yılına uzanan Smyrna, tarihi ve kültürel geçmişini Bayraklı ilçe kimliğinin de oluşturulmasına temel teşkil edecek şekilde kullanamamaktadır. Bayraklı ilçesinde mevcut alt yapı sorunlarının yanı sıra kent kimliğine ve kriterlerine uygun kentsel tasarım, meydan ve çevre düzenlemeleri ihtiyacı yoğun olarak yaşanmaktadır.